File psb33_vs_WT_thylakoid_proteins_ratios.sky.zip
Protein AT1G29910.1
Precursor TVAKPK
Charge 2
m/z 322.2105

Peak Areas

Retention Times