File psb33_vs_WT_thylakoid_proteins_ratios.sky.zip
Protein ATCG00340.1
Precursor TPLANLIR
Charge 2
m/z 449.2795

Peak Areas

Retention Times