File psb33_vs_WT_thylakoid_proteins_ratios.sky.zip
Protein ATCG00350.1
Precursor YSEFLTFR
Charge 2
m/z 531.7664

Peak Areas

Retention Times