File psb33_vs_WT_thylakoid_proteins_ratios.sky.zip
Protein ATCG00350.1
Precursor EIPLPHEFILNR
Charge 3
m/z 493.2769

Peak Areas

Retention Times