File psb33_vs_WT_thylakoid_proteins_ratios.sky.zip
Protein ATCG00680.1
Precursor AQLGEIFELDR
Charge 2
m/z 645.8381

Peak Areas

Retention Times