File psb33_vs_WT_thylakoid_proteins_ratios.sky.zip
Protein ATCG00680.1
Precursor RAQLGEIFELDR
Charge 3
m/z 482.9282

Peak Areas

Retention Times