File psb33_vs_WT_thylakoid_proteins_ratios.sky.zip
Protein ATCG00270.1
Precursor AAEDPEFETFYTK
Charge 2
m/z 774.3487

Peak Areas

Retention Times