SPOP_PRISMSRM_AKFKFSILNAKGEETKAMESQR_2017-05-17_13-09-46.sky.zip

SPOP in cell lines
Protein / LabelDescriptionProtein Annotations 
Peptide 16  
PeptidePeptide AnnotationsMissed CleavagesPeptide Neutral MassRankPrecursorPrecursor AnnotationsLabelPrecursor Neutral MassQ1 m/zQ1 ZFragmentQ3 m/zQ3 Z
AKFKFSILNAKGEETKAMESQR42512.3108 AKFKFSILNAKGEETKAMESQRlight2512.3108629.08504+y6721.32971+
AKFKFSILNAKGEETKAMESQR42512.3108 AKFKFSILNAKGEETKAMESQRlight2512.3108629.08504+y5650.29261+
AKFKFSILNAKGEETKAMESQR42512.3108 AKFKFSILNAKGEETKAMESQRlight2512.3108629.08504+y4519.25221+
AKFKFSILNAKGEETKAMESQR42512.3108 AKFKFSILNAKGEETKAMESQRheavy2522.3191631.58704+y6731.33801+
AKFKFSILNAKGEETKAMESQR42512.3108 AKFKFSILNAKGEETKAMESQRheavy2522.3191631.58704+y5660.30091+
AKFKFSILNAKGEETKAMESQR42512.3108 AKFKFSILNAKGEETKAMESQRheavy2522.3191631.58704+y4529.26041+