Precursor Chromatograms: GYSIFSYATK[+8.0]

Example Data

Peak Areas

Retention Times